05 desember 2006

Uke 51 - Presentasjon av nettsted!

Onsdag 20 desember - siste samling før jul. Denne økten skal alle presentere nettstedet sitt ved en muntlig presentasjon. Dere (klassen) har selv utarbeidet vurderingskriterier (se nedenfor). Hver og en er også med i en responsgruppe til to andre elever. Ta med deg litt brus/snacks og forbered deg litt i forkant ved å sjekke dine medelevers nettside dagen før slik at du møter forberedt. Se også teksten om responsgiver og mottaker nedenfor. For ordens skyld legges også ved liste over hvem som skal gi respons og få respons - fra hvem :O)

Vurderingskriterier for nettstedet:

 1. Navigasjon: Du skal ha en oversiktlig meny som er lett å navigere i
 2. Regler for Copyright skal følges
 3. Layout: Fargebruk og teksttype vurderes

Vurderingskriterier for muntlig presentasjon:

 1. Bruk faguttrykk
 2. Vær tydelig

Responsgrupper:
Responsgruppen skal gi respons til den som presenterer sitt nettsted. Lærer vil også gi respons - til alle. Andre medelever kan gi respons hvis de ønsker. Nedenfor ligger en oversikt. Finn ut hvem du skal gi respons til, og forbered deg ved å ta en titt innom vedkommendes nettsted før du møter.

Tommy: Får respons fra Stine og Bree
Magne: Får respons fra Bree og Tommy
Daniel: Får respons fra Tommy og Magne
Robin: Får respons fra Magne og Daniel
Per Ole: Får respons fra Daniel og Robin
Joakim: Får respons fra Robin og Per Ole
Anders: Får respons fra Per Ole og Joakim
Bree: Får respons fra Joakim og Anders
Stine: Får respons fra Anders og Bree

Responsgiver skal/kan:

 1. Kommentere det som er positivt ved presentasjonen (i forhold til vurderingskriterier, muntlig fremlegg, organisering av innhold, presentasjon av innhold, faglige/tekniske løsninger som viser bredde og dybde i faget (valg av farger, teksttyper, bruk av kilder/henvisninger etc.)
 2. Stille spørsmål ... til f.eks. det faglige innholdet (Er det noe du ikke forstår, eller kunne tenke deg å vite noe om?)
 3. Være spesifikk, formulere deg konkret ...

Den som mottar respons skal:

 1. Notere seg spørsmålene (på en eller annen måte bør du ta med deg den konstruktive kritikk, slik at du kan forbedre/videreutvikle nettstedet ditt
 2. Spørre om det er noe responsgiver(e) vil ha svar på

Uke 50 - Prøve i It'sLearning

Uke 51 - 13 desember - blir det ingen undervisning som vanlig. Dere trenger ikke møte på skolen!

Vi skal ha en nettbasert test som ligger i It'sLearning. Testen er obligatorisk. Det innebærer at de som ikke har tatt testen innen fristen 13.12.06 klokken 13:30 vil få registrert fravær.

Dere får 3 forsøk i tilfelle dere ønsker å prøve litt først eller i tilfelle det skulle oppstå uforutsette problemer (men trenger ikke bruke mer enn 1). Resultatet av testen blir ikke synlig før fristen går ut (se dato og klokkeslett over).

Karakterskalaen blir som følger:

Karakter 1: 5 - 25%
Karakter 2: 26 - 35%
Karakter 3: 36 - 60%
Karakter 4: 61 - 80%
Karakter 5: 81 - 95%
Karakter 6: 96 - 100%

Testen inneholder sprøsmål hentet fra fagstoff vi har gått igjennom hittil i år. Det er to forskjellige typer spørsmål: flervalgsspørsmål og ja/nei spørsmål. På flervalsspørsmålene kan det være flere riktige eller gale påstander, ikke bare ett.

Dere finner fagstoffet på bloggen vår, enten i slideshare presentasjonene, via lenker og henvisninger i tekstene på bloggpostene eller i kompendiet som ble delt ut i uke 45.

Dere må gjerne også samarbeide og diskutere med hverandre - gjerne ved bruk av nettkommunikasjon (f.eks. ved bruk av MSN-messenger eller chat funksjonen i It'sLearning. Bruk wiki'n vår som ressurs (husk å legg inn ditt bidrag!!!), hverandres blogger (jobb med loggføringen!!!), søk på nett osv. - alle hjelpemidler er tillatt.

Lykke til c",)

Uke 49 - Vurderingkriterier for nettsted

Program for økten:

 1. Info om uke 50 og 51
 2. Arbeid med vurderingskriterier, opprettelse av responsgrupper og videre arbeid med oppgaver/nettsted

En digital mappe (din blogg) er et redskap for produksjon, dokumentasjon og evaluering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger - altså din kompetanse i et fagområde. IKT-valgfag, er basert på et sosiokulturelt læringssyn. Dette innebærer i praksis en åpen og kollektiv arbeidsform hvor man villig deler kunnskap gjennom samarbeid, interaksjon og kommunikative prosesser (som feks å gi hverandre kommentarer på blogg). Vi kaller dette et transparent læringssystem hvor læring har følgende tre faser:

 1. Samarbeidslæring: Hvor vi produserer fellestekster, har faglig fordypning, jobber prosjektorientert (problembasert), prosessorientert (prosessorienter skriving), fordyper oss i faget og deltar i dialog.
 2. Refleksjon: Vi foretar egenvurdering og drøfter i felleskap slik at vurderingen ikke blir for subjektiv.
 3. Evaluering: Foregår underveis - altså hele tiden, og skal øke kunnskaper og ferdigheter, samt stimulere til innsats og gode holdninger.

Vi har denne terminen 9 arbeidskrav, ( nr. 7 i dag og nr. 8 på It'sLearning) hvor det siste i år er å etablere et nettsted. I de seks foregående, har læringsfase 1, 2 og 3 alle vært aktuelle underveis. Dere har fått mulighet til å - enten individuelt eller i gruppe - anvende ulike former for kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til de forskjellige læringsmål.

I denne økten skal dere først utforme vurderingskriterier som skal ligge til grunn for vurdering av arbeidskrav 9 - Presentasjon av nettsted i uke 51. Presentasjonen er muntlig og det stilles krav til bruk av prosjektor.

 • Oppgave1 - gruppeoppgave: Vi diskuterer i felleskap vurderingskriterier for arbeidskrav 9.
 • Oppgave 2 - vi oppretter responsgrupper til uke 51
 • Oppgave 3 - individuell: Legg ut en bloggpost som du kaller: Uke - 49 og lag en overskrift: Vurderingskriterier for nettsted
  Skriv inn de vurderingskriteriene klassen i felleskap er enige om at skal ligge til grunn for vurderingen av nettstedet. I etterkant jobber vi videre med nettstedet og loggføringen/refleksjonsteksten hvor vi begrunner de valg vi foretar i oppbyggingen av nettstedet.