05 desember 2006

Uke 49 - Vurderingkriterier for nettsted

Program for økten:

  1. Info om uke 50 og 51
  2. Arbeid med vurderingskriterier, opprettelse av responsgrupper og videre arbeid med oppgaver/nettsted

En digital mappe (din blogg) er et redskap for produksjon, dokumentasjon og evaluering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger - altså din kompetanse i et fagområde. IKT-valgfag, er basert på et sosiokulturelt læringssyn. Dette innebærer i praksis en åpen og kollektiv arbeidsform hvor man villig deler kunnskap gjennom samarbeid, interaksjon og kommunikative prosesser (som feks å gi hverandre kommentarer på blogg). Vi kaller dette et transparent læringssystem hvor læring har følgende tre faser:

  1. Samarbeidslæring: Hvor vi produserer fellestekster, har faglig fordypning, jobber prosjektorientert (problembasert), prosessorientert (prosessorienter skriving), fordyper oss i faget og deltar i dialog.
  2. Refleksjon: Vi foretar egenvurdering og drøfter i felleskap slik at vurderingen ikke blir for subjektiv.
  3. Evaluering: Foregår underveis - altså hele tiden, og skal øke kunnskaper og ferdigheter, samt stimulere til innsats og gode holdninger.

Vi har denne terminen 9 arbeidskrav, ( nr. 7 i dag og nr. 8 på It'sLearning) hvor det siste i år er å etablere et nettsted. I de seks foregående, har læringsfase 1, 2 og 3 alle vært aktuelle underveis. Dere har fått mulighet til å - enten individuelt eller i gruppe - anvende ulike former for kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til de forskjellige læringsmål.

I denne økten skal dere først utforme vurderingskriterier som skal ligge til grunn for vurdering av arbeidskrav 9 - Presentasjon av nettsted i uke 51. Presentasjonen er muntlig og det stilles krav til bruk av prosjektor.

  • Oppgave1 - gruppeoppgave: Vi diskuterer i felleskap vurderingskriterier for arbeidskrav 9.
  • Oppgave 2 - vi oppretter responsgrupper til uke 51
  • Oppgave 3 - individuell: Legg ut en bloggpost som du kaller: Uke - 49 og lag en overskrift: Vurderingskriterier for nettsted
    Skriv inn de vurderingskriteriene klassen i felleskap er enige om at skal ligge til grunn for vurderingen av nettstedet. I etterkant jobber vi videre med nettstedet og loggføringen/refleksjonsteksten hvor vi begrunner de valg vi foretar i oppbyggingen av nettstedet.

Ingen kommentarer: